Στη στρατιωτική ορολογία ονομάζεται η στοχευμένη χρήση της προπαγάνδας με σκοπό να επηρεαστούν  οι απόψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά εχθρικών ομάδων.