Οι πειρατές στο Αιγαίο την περίοδο από τον 13ο ώς τον 15ο αιώνα ήταν κυρίως Γενουάτες ή άλλοι Ιταλοί, Έλληνες, συνήθως από τη Μονεμβασιά και τη Ρόδο, και από τον 14 αιώνα και Τούρκοι. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης μιλάει για θαλασσοκρατία των πειρατών, καθώς το φαινόμενο της πειρατείας ήταν οξύ στην εποχή του και βασικός παράγοντας στις δυσκολίες επισιτισμού της Αττικής.