Συναφής όρος για τους «ανανήψαντες» (βλ. «ανανήψαντες»)